Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkoopovereenkomsten waarbij Comfoor b.v. statutair gevestigd te Doesburg optreedt als verkoper van zaken of leverancier van diensten, hierna te noemen ‘verkoper’. Afwijking van deze algemene voor­waarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing. Onder ‘koper’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke opdrachtgever die aan de verkoper een opdracht verstrekt tot het leveren van zaken, tot vervaardiging van zaken of tot het verrichten van technische of administratieve diensten.

2. Aanbiedingen

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. In aanbiedingen, prijs­lijsten en andere documentatie van de verkoper voor-komende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn voor de verkoper niet bindend. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur of uitvoering worden voorbehouden.

3. Orders

De overeenkomst met de koper komt tot stand wanneer de verkoper binnen acht dagen, nadat hij opdracht tot levering ontvangen heeft, deze schriftelijk per post of per e-mail heeft bevestigd of wanneer de verkoper de door hem schrif­telijk uitgebrachte offerte, door de koper ondertekend, heeft terug ontvangen. Voor opdrachten, voor welke naar hun aard en omvang een schriftelijke offerte c.q. order­bevestiging ongebruikelijk is, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de dag, dat de order via post, e-mail of telefoon door de verkoper is ontvangen en aanvaard ter onverwijlde uitvoering. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten binden de verkoper niet dan nadat en voor zover zij door een namens verkoper bevoegd te handelen persoon schriftelijk zijn bevestigd.

4. Prijzen

Prijzen gelden voor levering af magazijn verkoper, exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien drie maanden na de datum van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Verpakking is in de prijs inbegrepen. De wijze van verpakking wordt door de verkoper bepaald.

5. Aflevering

Levering geschiedt af magazijn verkoper. Indien met de verkoper aflevering huis koper is overeengekomen geschiedt het vervoer voor rekening van de koper, doch voor risico van de verkoper. De vervoerskosten worden afzonderlijk op de factuur aan de koper in rekening gebracht.

6. Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden door de verkoper bij benade­ring opgegeven en zijn derhalve niet bindend. De verkoper zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven termijn te realiseren.

De leve­ringstermijn gaat in zodra en nadat de verkoper de opdracht heeft aanvaard en hij de volledige gegevens en al hetgeen de koper volgens de overeenkomst bij vooruit­betaling dient te voldoen, heeft ontvangen. De verkoper is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren. Zodra de verkoper kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven termijn onmogelijk maken zal hij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van een nieuwe termijn. Indien de verhindering van de nako­ming ook na de nieuwe door de verkoper opgegeven termijn aanhoudt heeft de koper het recht de verkoper in gebreke te stellen, na verloop van welke termijn, indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de over­eenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat de verkoper of de koper tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.

7. Risico en eigendom

Zodra de bestelde zaken door de verkoper zijn afgele-verd zijn zij voor risico van de koper. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zal de verkoper deze voor rekening en risico van de koper opslaan onder kennisge­ving aan de koper, onverminderd het recht van de verkoper tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan met behoud van zijn recht op schadevergoeding. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst van de verkoper over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen hij ingevolge de overeenkomst, alsmede krachtens vordering in de nakoming van de overeen­komst, aan de verkoper is verschuldigd, heeft voldaan. Het staat koper vrij om de van verkoper gekochte zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen.

8. Betaling

Betaling van de facturen van de verkoper geschiedt zonder enige aftrek of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum op de in de factuur aangegeven wijze. In geval van aflevering in gedeelten is de verkoper gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Levering onder rembours wordt voorbehouden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle hieruit voor de verkoper voortvloeiende kosten te vergoeden, indien de verkoper de koper van de levering onder rembours vooraf in kennis heeft gesteld. Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft kan de verkoper te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan de verkoper de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en heeft de verkoper het recht de koper vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen gelijk aan de met 2% verhoogde wettelijke rente voor de duur van het verzuim en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan het bedrag van de incassokosten volgens het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met 10% te berekenen over dat bedrag en met een minimum van € 500,=. Indien de verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, Worden deze werkelijke kosten door koper aan verkoper vergoed.

9. Reclame en garantie

Reclamering ter zake van uitwendig waarneem-bare gebreken of tekortkomingen dient schrifte-lijk te geschieden uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering, bij overschrijding van welk termijn elke aanspraak jegens de verkoper ter zake van die gebreken of tekortkomingen vervalt. Ter zake van garantie gelden de volgende voorwaarden:

 • levering van zaken vervaardigd door Comfoor b.v.; zie de garantievoorwaarden op onze website
 • levering van zaken die niet door Comfoor b.v. worden geproduceerd: de garantie die de verkoper zelf van de fabrikant heeft gekregen.

Reclamering ter zake van gebreken als bedoeld in artikel 9, onder a en b  dient te geschieden binnen 10 dagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch binnen de garantietermijn, welke aanvangt met de factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de verkoper ter zake van bedoelde gebreken of tekortkomingen vervalt.

Indien de verkoper aansprakelijkheid voor het gebrek waarvoor de garantie geldt heeft erkend, heeft hij de keus de desbetreffende zaak te (doen) herstellen of te vervangen dan wel de koopprijs terug te geven.

10. Aansprakelijkheid

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die een rechtstreeks gevolg is van het handelen of nalaten van verkoper en is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade aan de zijde van koper of derden. Daarbij geldt dat de schadevergoedingsplicht aan de zijde van verkoper niet hoger is dan het bedrag dat zijn verzekering in het betreffende geval uitkeert. Een en ander tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst, en overigens op alle rechts­betrekkingen tussen koper en verkoper, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen partijen zullen, met uitsluiting van enig andere rechter, worden beslecht door de rechter in het arrondissement Gelderland, te Zutphen.

12. Aanvullende Voorwaarden Verwerking Persoonsgegevens

Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en gelden alleen voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van door Comfoor aangeboden diensten waarbij Comfoor aangemerkt kan worden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is aan te merken. Indien Comfoor aan te merken is als een Verwerker in de zin van de AVG, geldt de tussen partijen prevaleert de tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomst.

12.1 Definities

In deze voorwaarden – inclusief de overwegingen - hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: de door Comfoor gehanteerde algemene voorwaarden, met inbegrip van specifieke aanvullende voorwaarden, die van toepassing zijn op de Overeenkomst en betrekking hebben op de Dienst;
 • Comfoor: de rechtspersoon handelend onder de (merk)naam 'Comfoor', die de Overeenkomst aangaat of is aangegaan; de Partij die van of via de Opdrachtgever informatie ontvangt.
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon die aan de hand van de Persoonsgegevens identificeerbaar is.
 • Dienst: de door Comfoor op grond van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden;
 • Opdrachtgever: degene - rechtspersoon dan wel vennootschap - die aan Comfoor opdracht heeft gegeven tot het verlenen van de Dienst.
 • Medewerker: een onder gezag van Comfoor vallende persoon die betrokken is of wordt bij het verlenen van de Dienst;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Comfoor en Opdrachtgever, op grond waarvan de Dienst wordt verleend;
 • Persoonsgegevens: de met het oog op het verlenen van de Dienst door Opdrachtgever aan Comfoor te verstrekken en door Comfoor ten behoeve van Opdrachtgever te verwerken informatie als bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Verordening;
 • Derden: degene - natuurlijke of rechtspersoon dan wel vennootschap - die door Comfoor bij de uitvoering van de dienst is of wordt ingeschakeld;
 • Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Publicatieblad Nr. L. 119 van 4 mei 2016, p.1 e.v. (algemene verordening gegevensbescherming);
 • Verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Informatie: de inhoud van de relatie tussen Partijen alsmede alle gegevens, computerprogrammatuur, documentatie, overige mondelinge en schriftelijke informatie die door de Verstrekkende Partij aan de Ontvangende Partij wordt verstrekt of in het kader van het verstrekken van persoonsgegevens aan de Ontvangende Partij bekend worden.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Voor de toepassing van deze Aanvullende Voorwaarden maakt het geen verschil of de in artikel 1.1 gedefinieerde begrippen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

12.2 Toepasselijkheid

Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, doch alleen voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de verwerking van Persoonsgegevens door Comfoor voor Dienst in opdracht van Opdrachtgever. Gezien Comfoor zelf het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Comfoor ‘Verwerkingsverantwoordelijke'. Hierdoor heeft Comfoor ook de wettelijke plichten van een verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in artikel 24 van de Verordening.

Comfoor en Opdrachtgever zijn beide bekend dat de Verordening rechtstreeks van toepassing is op de verwerking van de Persoonsgegevens en dat voor elk van hen als Verwerkingsverantwoordelijke verplichtingen uit de Verordening voortvloeien.

12.3 Uitwisseling Informatie

Partijen zullen in goed overleg de uitwisseling van Informatie coördineren en uitvoeren.

Partijen zullen van te voren met elkaar overeenkomen op welke wijze de Informatie zal worden verstrekt. Deze wijze van verstrekking kan zijn:

 • schriftelijk;
 • door afgifte van zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot elektronische en/of optische Informatie- of gegevensdragers;
 • door het op enige wijze verschaffen van toegang tot Informatie, waaronder maar niet beperkt tot toegang tot geautomatiseerde computer- en netwerksystemen; en/of
 • door middel van (mondelinge en/of visuele) presentaties en demonstraties.

12.4 Aard en doel verwerking

Comfoor verwerkt de Persoonsgegevens met het oog op het verlenen van de Dienst.

Comfoor verwerkt de Persoonsgegevens niet langer dan voor het verlenen van de Dienst noodzakelijk is, tenzij Comfoor de verwerkte Persoonsgegevens voor eigen doeleinden langer dient te bewaren.

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, betreft de verwerking van de Persoonsgegevens de Betrokkene.

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, betreft de verwerking van de Persoonsgegevens de volgende soorten persoonsgegevens, doch uitsluitend voor zover de verwerking daarvan noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst: Naam, voorletters, geslacht, personeelsnummer (optioneel afdeling).

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte Persoonsgegevens en zal de Persoonsgegevens tijdig aan Comfoor verstrekken, opdat Comfoor in staat is de Dienst tijdig te verlenen.

Comfoor is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verrijking op de verstrekte Persoonsgegevens.

Opdrachtgever staat jegens Comfoor in voor de rechtmatigheid van de verstrekking van de Persoonsgegevens aan Comfoor. Opdrachtgever vrijwaart Comfoor voor eventuele aanspraken van derden en betrokkene.

Opdrachtgever staat jegens Comfoor in voor de communicatie richting de betrokkenen over de verstrekking van de Persoonsgegevens aan Comfoor. Comfoor informeert de betrokkenen middels de privacy-statement op haar website.

Comfoor bepaalt op welke wijze, met welke middelen en, in voorkomend geval, door welke Medewerker(s) de Persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Comfoor zal de Persoonsgegevens niet verwerken in, noch doorgeven aan, een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, waarvan niet bij besluit van de Europese Commissie is vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau in de zin van artikel 45 lid 1 van de Verordening waarborgt, tenzij:

 • (i) passende waarborgen in de zin van artikel 46 lid 1 van de Verordening bestaan.

12.5 Beveiliging

Partijen treffen beiden passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onbevoegde of onrechtmatige verwerking daarvan, daaronder begrepen onnodige verzameling en verdere Verwerking daarvan, daarbij rekening houdend met de risico's die aan de Verwerking van de Persoonsgegevens, mede gelet op de aard daarvan, verbonden zijn.

12.6 Derden

Comfoor is bevoegd Derden bij de Verwerking van de Persoonsgegevens in te schakelen, ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

12.7 Rechten Betrokkenen

Comfoor is, als Verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het kwalificeren van een datalek en het eventueel melden van een Datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens, indien en voorzover de datalek bij haarzelf heeft plaatsgevonden of bij een door haar ingeschakelde Verwerker. Bij een melding richting Betrokkenen zal Opdrachtgever op de hoogte gesteld worden.

12.8 Aansprakelijkheid

Comfoor is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt die voortvloeit uit of verband houdt met tekortkomingen in de nakoming van de op Comfoor rustende verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en/of de Wetgeving.